Print Page | Close Window

การตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้

Printed From: Babyfancy
Category: BabyFancy
Forum Name: ทั่วไป ประสาคุณแม่
Forum Discription: ทั่วไป ประสาคุณแม่
URL: http://www.babyfancy.com/forum_posts.asp?TID=115962
Printed Date: 28 พ.ค. 2020 at 12:18


Topic: การตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้
Posted By: babyfancy
Subject: การตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้
Date Posted: 31 ต.ค. 2012 at 14:26
http://www.babyfancy.com/forum_posts.asp?TID=115937 - คู่มือการใช้งาน

การตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้

การตั้งกระทู้ใหม่ 

หากท่านต้องการตั้งกระทู้ใหม่ สามารถคลิกเข้าไปในหมวดที่ ตรงกับเนื้อหา ที่ต้องการ post  หรือ ห้องที่ต้องการ  
โดยจะมี     อยู่บนหัวของเว็บบอร์ด ทุกๆ หมวดเมนูคำสั่งประกอบในการใช้งาน การ Post มีดังนี้และ เมื่อ Post แล้วจะได้ ดังนี้ 


Replies:
Posted By: babyfancy
Date Posted: 31 ต.ค. 2012 at 14:38
การตอบกระทู้ หรือ แสดงความคิดเห็นในกระทู้ ต่างๆ   สามารถ ทำได้ ดังนี้

เมื่อ Login แล้วจะมีช่อง Post Reply ด้านล่างสุดของกระทู้ดังกล่าว
หรือ สามารถ คลิกที่  Post Reply Reply   ด้านบนมุมขวา ของกระทู้ เพื่อตอบกระทู้ หรือ  แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 


Print Page | Close Window